اصالت محلی، کیفیت جهانی

مناقصات عمومی صنایع غذایی سامین

 

ساخت خط تولید کنسروجات

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

حداکثر موعد تحویل پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه:

15 / 12 / 1399

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟